Utorok, 28 Jan 2020
You are here:

Kontakt

GARANCIA SECURITY GROUP s. r. o.
 
Námestie SNP 5
97401 Banská Bystrica
info@gsg.sk 

 

 

Ulti Clocks content

Školenia odbornej spôsobilosti


V súčasnej dobe spoločnosť GSG, s.r.o. zabezpečuje kurzy odbornej spôsobilosti pre výkon strážnej služby.

Na našich stránkach Vás postupne budeme informovať o termínoch a podmienkach zaradenia do kurzov.


• Obsahové zameraniePodrobnosti o obsahu a priebehu skúšky odbornej spôsobilosti sú ustanovené vo Vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (ďalej len „vyhláška“). Obsah odbornej prípravy je ustanovený v § 4 vyhlášky.
V odseku 1 je ustanovený rozsah odbornej prípravy typu S,
v odseku 2 je ustanovený rozsah odbornej prípravy typu P a v odseku 3 je ustanovený rozsah odbornej prípravy v skrátenej forme. Odborná príprava typu S a typu P sa musí vykonávať samostatne (t. z., že nie je možné vykonávať v jednej skupine odbornú prípravu uchádzačov o získanie preukazu odbornej prípravy typu S aj typu P).
Odbornú prípravu v skrátenej forme možno vykonávať iba pre tých uchádzačov, ktorým preukaz odbornej spôsobilosti stratil platnosť uplynutím času (teda uplynutím desaťročnej doby, uplynutím platnosti terajšieho preukazu, ak je potrebné doterajší preukaz vymeniť za preukaz typu P u štatutárnych orgánov alebo členov štatutárneho orgánu.
Odbornú prípravu v skrátenej forme možno robiť samostatne, ale aj ako súčasť odbornej prípravy typu S alebo typu P, podľa toho, na aký typ skúšky sa uchádzač pripravuje.

Aj po vykonaní skrátenej formy odbornej prípravy sa skúška vykonáva v celom rozsahu podľa typu skúšky.

Na skúške typu S test bude:

 • 70 otázok zo základov právneho poriadku Slovenskej republiky a Ústavy Slovenskej republiky,

 • 70 otázok z požiarnej prípravy,
 • 70 otázok zo zdravotnej prípravy,
 • 35 otázok zo správneho poriadku,
 • 70 otázok zo zákona o priestupkoch,
 • 35 otázok zo základov kriminalistiky,
 • 70 otázok zo základov trestného práva,
 • 35 otázok zo zákona o Policajnom zbore,
 • 35 otázok zo zákona o Vojenskej polícii,
 • 35 otázok zo zákona o Železničnej polícii,
 • 35 otázok zo zákona o obecnej polícii a
 • 280 zo všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Základy právneho poriadku Slovenskej republiky a Ústava Slovenskej republiky
 • právny poriadok Slovenskej republiky,
 • štátne symboly,
 • základné práva a slobody (základné ľudské práva a slobody, politické práva, hospodárske, sociálne a kultúrne práva).

Požiarna príprava
 • miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiar, kto ich určuje, ako sa tam zabezpečuje protipožiarna ochrana,
 • kto, ako zabezpečuje ochranu pred požiarmi,
 • ohlasovne požiarov,
 • povinnosti vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti v súvislosti s prechádzaním a likvidáciou požiarov,
 • poskytovanie pomoci pri likvidácii požiarov,
 • hasiace prístroje, ich použitie, kontrola.

Zdravotná príprava
 • zásady poskytovania prvej pomoci všeobecne, pri jednotlivých druhoch poranenia,
 • oživovanie, poskytovanie umelého dýchania,
 • ošetrovanie jednotlivých druhov poranení,
 • druhy krvácania, ich rozlíšenie,
 • prejavy zranení a smrti.

Správny poriadok
 • zásady správneho konania,
 • povinnosť zúčastniť sa správneho konania, vypovedať v správnom konaní,
 • poskytovanie informácií o správnom konaní, poskytovanie písomností, dokladov zo spisového materiálu,
 • práva a povinnosti účastníka správneho konania,
 • doručovanie písomností v správnom konaní, odopretie prevzatia písomnosti,
 • nariadenie ústneho pojednávania v správnom konaní,
 • vykonateľnosť rozhodnutia.

Zákon o priestupkoch
 • čo je priestupok, okolnosti vylučujúce, že konanie nie je priestupok,
 • posudzovanie konaní spáchaných v cudzine, konaní spáchaných právnickými osobami,
 • sankcie a ochranné opatrenia ukladané za priestupky,
 • objasňovanie priestupkov a prejednávanie priestupkov,
 • opravné prostriedky,
 • zodpovednosť za priestupok, zánik zodpovednosti za priestupok.

Základy kriminalistiky
 • čo je kriminalistická veda,
 • čo je stopa z kriminalistického hľadiska, delenie stôp, ich charakteristika,
 • charakteristika jednotlivých kriminalistických stôp,
 • charakteristika kriminalistických metód.

Základy trestného práva
 • trestný čin, znaky trestného činu,
 • zodpovednosť za trestný čin,
 • okolnosti vylučujúce nebezpečnosť trestného činu,
 • rozdelenie výšky škôd následkom trestného činu,
 • znaky trestného činu pozbavenia osobnej slobody, krádeže, marenia výkonu úradného rozhodnutia, neoznámenia trestného činu,
 • tresty, ochranné opatrenia, vývojové štádiá trestného činu,
 • nariadenie a vykonanie domovej prehliadky,
 • súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní,
 • zásady trestného konania,
 • poriadkové opatrenia,
 • obmedzenie osobnej slobody, zadržanie,
 • dozor nad dodržiavaním zákonnosti,
 • svedok, obhajca,
 • sledovanie osoby v trestnom konaní.

Zákon o Policajnom zbore
 • riadenie Policajného zboru,
 • organizácia Policajného zboru,
 • vykonávanie zákrokov policajtom,
 • preukazovanie príslušnosti k Policajnému zboru,
 • vzťahy príslušníkov Policajného zboru k fyzickým osobám, právnickým osobám,
 • povinnosť mlčanlivosti, náhrada škody.

Zákon o Vojenskej polícii
 • oprávnenia príslušníkov Vojenskej polície k zamestnancom bezpečnostnej služby,
 • kto môže byť príslušníkom Vojenskej polície,
 • vedenie evidencie vozidiel Vojenskou políciou.

Zákon o Železničnej polícii
 • čo je Železničná polícia, organizácia Železničnej polície,
 • podriadenosť Železničnej polície,
 • oprávnenia príslušníkov Železničnej polície k zamestnancom bezpečnostnej služby,
 • trestné činy príslušníkov Železničnej polície, ich odhaľovanie,
 • preukazovanie príslušnosti k Železničnej polícii.
Zákon o obecnej polícii
 • čo je obecná polícia, kto ju zriaďuje, podriadenosť obecnej polície,
 • postavenie obecnej polície, podmienka pôsobenia v obecnej polícii,
 • oprávnenia príslušníkov obecnej polície k zamestnancom bezpečnostnej služby,
 • škoda spôsobená príslušníkom obecnej polície, oprávnenia príslušníkov obecnej polície.

Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti), vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

Obidva predpisy so zameraním na výkon fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva, oprávnenia a povinnosti týchto osôb, spĺňania podmienky, aby tieto činnosti mohli vykonávať, sankcie, administratívne opatrenia, štátny dozor, kontrola, kontrola činnosti.

Na ústnej časti skúšky typu S bude

 • 35 otázok zo všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,
 • 15 otázok zo základov trestného práva,
 • 15 otázok zo základov kriminalistiky,
 • 5 otázok zo zákona o priestupkoch.


Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti sú také, ako pri písomnom teste.

Základy trestného práva
 • čo je trestný čin,
 • okolnosti vylučujúce protiprávnosť trestného činu,
 • kedy sa na osobu hľadí, ako by nebola odsúdená,
 • spolupráca orgánov činných v trestnom konaní,
 • znaky trestného činu hrubého nátlaku.

Základy kriminalistiky
 • predmet kriminalistiky,
 • stopy v kriminalistike, ich delenie, charakteristika,
 • metódy kriminalistického skúmania, ich delenie, podstata, charakteristika, objekty skúmania, význam pre činnosť súkromnej bezpečnostnej služby so zameraním na potreby výkonu fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva.

Zákon o priestupkoch
 • čo je priestupok, znaky priestupku, rozdiel medzi trestným činom a priestupkom,
 • sankcie a ochranné opatrenia,
 • priestupky proti majetku a priestupky proti občianskemu spolunažívaniu.Na skúške typu P test bude:

 

 • 70 otázok zo základov právneho poriadku Slovenskej republiky a Ústavy Slovenskej republiky,

 • 70 otázok z požiarnej prípravy,

 • 70 otázok zo zdravotnej prípravy,

 • 35 otázok zo správneho poriadku,

 • 70 otázok zo zákona o priestupkoch,

 • 35 otázok zo základov kriminalistiky,

 • 70 otázok zo základov trestného práva,

 • 35 otázok zo zákona o Policajnom zbore,

 • 35 otázok zo zákona o Vojenskej polícii,

 • 35 otázok zo zákona o Železničnej polícii,

 • 35 otázok zo zákona o obecnej polícii,

 • 70 otázok z Obchodného zákonníka,

 • 70 otázok z Občianskeho zákonníka,

 • 70 otázok zo Zákonníka práce a


490 zo všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Otázky zo základov právneho poriadku Slovenskej republiky a Ústavy Slovenskej republiky, požiarnej prípravy, zdravotnej prípravy, správneho poriadku, zákona o priestupkoch, základov kriminalistiky, základov trestného práva, zákona o Policajnom zbore, zákona o Vojenskej polícii, zákona o Železničnej polícii a zákona o obecnej polícii sú rovnaké, ako pri type skúšky S.

Obchodný zákonník
 • podnik, organizačná zložka podniku,
 • obchodné meno, sídlo, miesto podnikania,
 • obchodné tajomstvo, nekalá súťaž,
 • obchodná spoločnosť, základné imanie,
 • orgány spoločnosti,
 • styk obchodných spoločností.


Občiansky zákonník
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • zhotovovanie písomností osobnej povahy,
 • zastupovanie iného, splnomocnenec, príkazník,
 • právny úkon, neplatnosť právneho úkonu,
 • zmluvy podľa Občianskeho zákonníka,
 • bezdôvodné obohatenie sa,
 • zodpovednosť za škodu,
 • právo na náhradu škody,


Zákonník práce
 • vznik pracovnoprávnych vzťahov, spravovanie pracovnoprávnych vzťahov, skončenie pracovnoprávnych vzťahov,
 • zamestnanec,
 • skúšobná doba, pracovný čas, prestávky,
 • mzdové podmienky, dovolenka,
 • práca nadčas, práca v noci, práca vo sviatok,
 • dohoda o vykonaní práce.Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti), vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

Obidva predpisy so zameraním na prevádzkovateľov súkromných bezpečnostných služieb fyzických osôb alebo právnických osôb, oprávnenia a povinnosti týchto osôb, spĺňania podmienok udelenia licencie, pozastavenia prevádzkovania bezpečnostnej služby, zániku prevádzkovania bezpečnostnej služby, oprávnenia, obmedzenia a povinnosti pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby, sankcie, administratívne opatrenia, štátny dozor, kontrola, kontrola činnosti.


Na ústnej časti skúšky typu P bude:


 • otázok zo všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa poskytovania služiebv oblasti súkromnej bezpečnosti,
 • otázok zo základov trestného práva,
 • otázok zo základov kriminalistiky,
 • otázok z menežmentu,
 • otázok zo zákona o priestupkoch.


Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti sú také, ako pri písomnom teste.

Základy trestného práva
čo je trestný čin,
okolnosti vylučujúce nebezpečnosť činu pre spoločnosť,
kedy sa hľadí na osobu, ako by nebola odsúdená,
spolupráca orgánov činných v trestnom konaní,
znaky trestného činu hrubého útlaku.

Základy kriminalistiky
tak, ako u typu S s tým, že otázky sú zamerané na prevádzkovateľov súkromných bezpečnostných služieb fyzických osôb alebo právnických osôb.

Menežment
 • pracovný čas, prestávky, práca v noci, práca nadčas,
 • vznik pracovného pomeru,
 • organizačná zložka podniku,
 • dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov,
 • dočasné pridelenie zamestnanca.

 

 

Správne poplatky na úseku súkromnej bezpečnosti

 

položka č. 149 SADZOBNÍKA SPRÁVNÝCH POPLATKOV

 1. Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku
  1. strážnej služby     82,50 eura (2 500 Sk)
  2. detektívnej služby 99,50 eura (3 000 Sk)
  3. odbornej prípravy a poradenstva  116 eur (3 500 Sk)
  4. vlastnej ochrany 66 eur (2 000 Sk)
  5. technickej služby 66 eur (2 000 Sk)
 2. Podanie žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky 66 eur  (2 000 Sk)
 3.  Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú osobu
  1. skúška typu S 16,50 eura (500 Sk)
  2. skúška typu P 49,50 eura (1 500 Sk)
  3. skúška po skrátenej forme odbornej prípravy 33 eur (1 000 Sk)
 4. Podanie žiadosti o udelenie akreditácie 165,50 eura (5 000 Sk)
 5. Podanie žiadosti o preverenie spoľahlivosti osoby, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany na objekte osobitnej dôležitosti, za každú  osobu 3 eura (100 Sk)
 6. Vydanie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany alebo technickej služby 33 eur (1 000 Sk)
 7. Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky 33 eur (1 000 Sk)
 8. Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti 16,50 eura (500 Sk)
 9. Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie 33 eur (1 000 Sk)
 10. Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení licencie 16,50 eura (500 Sk)
 11. Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnu- tia o udelení akreditácie 66 eur (2 000 Sk)
 12. Vydanie výpisu z evidencie informačného systému súkromnej bezpečnosti 16,50 (500 Sk)


Poznámky:

 1. Správny orgán poplatok podľa písmena a) bodu 5. zníži na pätinu uvedenej sadzby, ak k 1. 1. 2006 je žiadateľ držiteľom oprávnenia podľa doterajších predpisov. 
 2. Správny orgán môže poplatok podľa písmena h) znížiť na pätinu uvedenej sadzby, ak je preukaz odbornej spôsobilosti vydávaný podľa § 19 ods. 3 a 4 zákona o súkromnej bezpečnosti.
 3. Správny orgán zvýši poplatok podľa písmena h) do výšky dvojnásobku uvedenej sadzby, ak je preukaz odbornej spôsobilosti vydávaný pri druhej strate. Pri každej ďalšej strate preukazu odbornej spôsobilosti sa poplatok zvýši na dvojnásobok predchádzajúceho poplatku.
 4.  Správny orgán správny poplatok podľa písmena j) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení licencie je vykonaná z podnetu správneho orgánu.
 5. Správny orgán správny poplatok podľa písmena k) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení akreditácie je vykonaná z podnetu správneho orgánu.