E html> Súkromná bezpečnostná služba Garancia Security Group, s.r.o. Ochrana objektov - strážna služba.

Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste

V súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom, (obchodné spoločnosti, predajne, stavby, reštauračné zariadenia, haly a pod.)

Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste

(Súkromné rodinné domy, viacbytové domy s bytmi v súkromnom, družstevnom alebo obecnom vlastníctve a pod.) Jedná sa o klasickú formu ochrany objektu zákazníka, ktorá sa vykonáva nepretržite 24 hod. denne alebo podľa potrieb zákazníka, spôsobom pohyblivej strážnej služby (pochôdzkou)

Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb

Podstata tohto druhu služby spočíva najmä zamedzení vstupu neoprávneným osobám do objektu, v kontrole pohybu osôb oprávnených k vstupu do objektu, v zabezpečení a udržiavaní verejného poriadku na podujatí a vo vyhradených priestoroch, v práci s davom, v zamedzení rozkrádaniu a poškodzovaniu objektu, v organizačnej a informátorskej činnosti a pod..

Ochrana osoby

V rámci uvedeného druhu služby realizujeme fyzickú ochranu osôb príslušnými ochrannými a technickými prostriedkami a podľa rizika chráneného záujmu. Počas trvania osobnej ochrany plne rešpektujeme práva chránenej osoby, jej súkromie, prejavy osobnej povahy, právo na ochranu písomností osobnej povahy, obrazových a zvukových záznamov a pod..

Ochrana majetku a osoby pri preprave

Ochrana majetku pri preprave sa vykonáva vozidlami GSG SECURITY alebo vozidlami zákazníka s oficiálnym alebo skrytým doprovodom, na území SR, alebo podľa požiadaviek s potrieb zákazníka aj v zahraničí.

Ochrana prepravy majetku a osoby

Ide o klasickú fyzickú ochranu majetku, ktorá zahŕňa aj ochranu určených osôb, pričom osobný šofér môže byť zároveň čiastočne aj osobným ochrancom. Pri rokovaní so zákazníkom so konzultované podstatné náležitosti, ako spôsob prepravy, prípadná jazyková vybavenosť pracovníkov našej spoločnosti a pod..

Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému

Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí - vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“) alebo vypracúvanie plánu chrany

Vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu

V prípade narušenia chráneného objektu sa oboznámime na tvare miesta s problémom a navrhneme optimálne riešenie nápravy. Zistíme diery a nedostatky v ochrane a zabezpečení a konkrétnymi riešeniami odstránime problémy a zoptimalizujeme ochranu objektu tak aby už k podobným narušeniam neprichádzalo.

Odborná príprava a poradenstvo pri ochrane majetku

Na základe požiadaviek zákazníka a po oboznámení sa s objektom, ktorého sa bezpečnostná politika týka, s jeho osobitosťami a špecifikami, vypracuje naša spoločnosť bezpečnostnú analýzu objektu, v ktorej upozorní zákazníka na zistené nedostatky z hľadiska spôsobilosti, vhodnosti a spoľahlivosti objektu pre zabezpečenie účinnej ochrany a navrhne spôsob jeho stráženia (napr. rozmiestnenie priemyselných kamier, elektronických vstupných systémov, rozdelenie objektu na sektory s odlišným režimom ochrany, vstupu a kontrolu pohybu osôb v nich a pod.).